عرض تبریک به امیر حسین جعفرزاده پایه پنجم
منتخب منطقه در جشنواره جابربن حیان
و فرصت های متنوع یادگیری با طرح جادوی مغناطیس