فعالیت سفیران سلامت

بیان نکات ایمنی توسط دانش آموز راستین رضاپور به مناسبت روز آتش نشانی و ایمنی مربی مربوطه خانم هیاریان