اجرای لب خوانی سرود یلدا درس هنر
با تشکر از خانم ملک زاده
و امیرعلی امیری دانش آموزان پایه ششم