اولیای گرامی برنامه حضور دبیران در طول هفته مطابق برنامه اعلام شده می باشد که می توانید در ساعات تفریح برای پیگیری وضعیت تحصیلی دانش آموز مراجعه فرمایید.

ساعات رسمی مدرسه شنبه تا چهار شنبه
شروع مراسم آغازین ساعت 7:45
زنگ تفریح اول ساعت 9:30
زنگ تفریح دوم ساعت 11:20
زمان پایان مدرسه ساعت 13:10

روز های پنجشنبه
شروع مراسم آغازین ساعت 7:45
زنگ تفریح اول ساعت 9:10
زنگ تفریح دوم ساعت 10:35
زمان پایان مدرسه ساعت 12:00