دنیای کودکان، دنیای زیباییست.
دنیایی رنگارنگ مثل مدادرنگی هایشان.
دنیایی شاد مثل بازی‌های کودکانه شان.
با این تفاوت که سپیدی دل‌های پاک و سبزی صداقت‌های بی مانندشان، منحصر به خودشان است و هیچ رنگی مثل آن نیست…
با بوسه‌ای بر دستان کوچکشان و تبسمی به نگاه مهربانشان میگوییم: فرزند دلبندم! روزت مبارک.