اولیا محترم با ورود به سایت http://salamat.gov.ir
نسبت به ثبت اطلاعات دانش آموز و خانواده در رابطه با پرسشنامه خود ارزیابی بیماری کرونا اقدام نمایید.