تدریس ریاضی ششم (محاسبات مالی)در فایل زیر در اپلیکیشن وسایت مدارس شایان قابل دریافت ومشاهده می باشد .