منتخبین صبحگاه نیمه دوم مهر ماه
امیر علی سلامی ، ماهان بحری ، شاپور شیشه گر ، متین مشکوه ، اهورا پرورش ، امیر علی کریمی ، رهاد براتی رضا شهاب نیا .