اردیبهشت که می‌رسد، زمین در انتظار تولد یک گل و من در حال شمارش معکوس برای رسیدن جشن تولد تو هستم.

چه لطیف است حس آغازی دوباره

در ماه اردیبهشت همیشه بهشت